Fredningen

Området omkring Klintebjerg er omfattet af en udsigtsfredning fra 1967, som tillader frit udsyn i mange retninger på de afmærkede ture. Det fredede område er på ca. 31 ha, hvor Odsherred Kommune ejer selve kalkbruddet og skrænterne langs kysten, mens det øvrige areal er sommerhusområde. Det var Danmarks Naturfredningsforening, der foreslog området fredet i 1964.

Fredning2
Danmarks Naturfredningsforening har i 2013 rejst en fredningssag ved Klintebjerg og Fladvandet. Formålet er blandt andet at sikre og forbedre de landskabelige værdier, den biologiske mangfoldighed og offentlighedens adgang til området. Fredningsforslaget omfatter en revision og modernisering af den eksisterende fredning af Klint Bakker fra 1967 samt en udvidelse af fredningsområdet mod Sonnerup Skov i vest og den af-vandede Klint Sø i syd. Det er et ønske med fredningen at skabe hjemmel til at bevare og genskabe det åbne kystlandskab med udsigt helt til Hesselø i overensstemmelse med den oprindelige fredningsidé.

Bjerget, bakkerne samt eng- og moseområderne, der i historisk tid var kendt som ”Fladvandet”, udgør dels et smukt og bevaringsværdigt kystlandskab med en rig og varieret natur. Dels står områdets geologi i sammenhæng med Odsherred Buerne og er en vigtig brik i fortællingen om dannelsen af det Danmark, vi kender i dag.

Ved at klikke på nedenstående links kan du læse den gældende fredning fra 1967 samt se fredningssagen fra 2013.

Udsigtsfredningen fra 1967

Danmarks Naturfredningsforening fredningssag fra 2013

Oversigtskort “ny fredning”